Privacy statement

Hoe gaan wij om met jouw privacy en persoonsgegevens?

Terug naar home

Gegevens

Cordeo B.V.
Telfordstraat 36
8013 RM Zwolle

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 05078185

In ons privacy statement kom je erachter hoe wij omgaan met persoonsgegevens en hoe we deze verwerken. In ons cookie policy lees je hoe we omgaan met het verzamelen van websitegegevens en onze online marketing. Hetgeen we kunnen verzamelen en de verwerking en toepassing daarvan leggen we in onderstaand statement uit. Mocht je hier vragen over hebben of zijn er onduidelijkheden, dan kun je contact opnemen met Johan Pienaar via marketing@cordeo.com.

Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee www.cordeo.com bedoeld.

Softwareapplicatie

Als wij het hebben over de softwareapplicatie dan wordt daarmee onze online softwareoplossing bedoeld, die door ons op basis van een (licentie)overeenkomst ter beschikking wordt gesteld.

Persoonsgegevens

a. Algemeen en doelen.
De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen. Hieronder de meest voorkomende doelen:

 • De verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website via o.a. een formulier. Deze gegevens ontvangen wij wanneer via onze website een demo wordt aangevraagd of contact wordt gezocht via één van de formulieren. We gebruiken deze persoonsgegevens enkel om contact op te nemen en contact te behouden met betreffende personen. De verwerking van de gegevens gebeurt in HubSpot.
 • Een ander doel is de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten zelf, ter uitvoering van de overeenkomsten die wij sluiten met onze klanten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten, een overeenkomst met ze sluiten en die uitvoeren en kunnen factureren.
 • In onze formulieren vragen wij expliciet toegang voor het versturen van onze nieuwsbrief of andere aanvullende informatie. Personen kunnen zich ten alle tijden voor deze berichtgeving uitschrijven, o.a. in de nieuwsbrief zelf.
 • In onze softwareapplicatie kunnen we persoonsgegevens verwerken. De klant bepaalt zelf welke persoonsgegevens dit zijn. Denk aan het aanmaken van visitekaartjes door een klant van een werknemer van die klant, of het maken van een brochure met foto’s van medewerkers. Het gaat hier om persoonsgegevens die niet van ons zijn, maar die noodzakelijk (in de softwareapplicatie) verwerkt worden om de overeenkomst die wij met onze klanten hebben uit te voeren. Wij doen in beginsel niets met deze persoonsgegevens.
 • De verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten die hun (contact)gegevens en persoonlijke documenten achterlaten op onze website via o.a. een formulier. Deze gegevens ontvangen wij wanneer via onze website wordt gereageerd op één of meerdere vacatures. We gebruiken deze persoonsgegevens enkel om contact op te nemen en contact te behouden met betreffende personen. De verwerking van de gegevens gebeurt in Craft CMS.

b. Welke persoonsgegevens?
De (persoons)gegevens die we (kunnen) verwerken voor de eerste drie zojuist genoemde doelen zijn voornamelijk:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam- en logo
 • Motivatiebrief en/of cv

Op de inhoud van de persoonsgegevens die onze klanten zelf in softwareapplicatie plaatsen hebben wij geen invloed.

c. Verstrekking aan derden.
Cordeo B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klanten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo kunnen persoonsgegevens bijvoorbeeld worden verstrekken aan een drukker/printer. Vaak zal het zo zijn dat de drukker/printer de betreffende producten bij onze klant aflevert.

d. Hosting en opslag.
Persoonsgegevens worden op meerdere servers in the cloud en/of in HubSpot opgeslagen. Alleen gerechtvaardigden hebben toegang tot deze platformen.

e. Termijnen.
Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes:

 • Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 6 jaar.
 • Gegevens die we ontvangen via het aanvragen van een demo of via de websitepagina “contact” worden verwijderd indien en zodra duidelijk is dat de hier uit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden.
 • Gegevens die een klant in onze softwareapplicatie opslaat, worden daar bewaard zo lang de klant deze niet verwijdert dan wel voor zolang de overeenkomst tussen ons en de klant loopt.
 • Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen.
 • Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming.
 • Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd.

f. Verkrijgen van persoonsgegevens.
Wij verkrijgen persoonsgegevens van onze klanten en via onze website van (potentiële) klanten en mogelijk geïnteresseerden die meer willen weten over Cordeo. Persoonsgegevens kunt u ten alle tijden laten vergeten. Hiervoor kun je een verzoek doen via marketing@cordeo.com.

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Iedere klant krijgt één of meerdere login’s met bijbehorend wachtwoord waarmee de klant toegang heeft tot de softwareapplicatie. De klant is zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van deze toegangsgegevens. Ook is de klant zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de data die zij plaatst of laat plaatsen in de softwareapplicatie.

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.

 • Betrokken kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
 • Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
 • Het recht om verwijdering van persoonsgegevens te vragen.
 • Het recht op beperking van de verwerking.
 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht om bezwaar te maken

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klacht

Indien je meent dat jouw privacy rechten worden geschonden heb je het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 januari 2020.

Ik weet genoeg. Terug naar home!